பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், ஊழியர்கள் மற்றும் விருந்தினர்களது உணவு மற்றும் சிற்றுண்டி செலவு, குடிதண்ணீர், மின்சாரம் மற்றும் தொலைபேசி ஆகியவற்றுக்காக வருடாந்தம் 35 கோடி ரூபா வரை செலவிடப்படுவதாக பாராளுமன்ற வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

உணவு, சிற்றுண்டி வகைகளுக்காக வருடாந்தம் 12 கோடி ரூபாவும் குடிதண்ணீருக்காக வருடாந்தம் 90 லட்சம் ரூபாவும் இதற்கு மேலதிகமாக பாராளுமன்றத்தில் மின்சாரத்திற்காக வருடாந்தம் எட்டு கோடி ரூபாவும் தொலைபேசிக்காக 14 கோடி ரூபாவும் செலவிடப்படுவதாக பாராளுமன்ற நிதிப்பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.