அட்டனில் நாளை எழுத்தாளர் எல்.ஜோதிகுமாரின் இரண்டு நூல்களின் வெளியீடு