இலங்கை ரூபவாஹினி கூட்டுத்தாபனத்தின் தலைவராக அசங்க பிரியநாத் ஜயசூரிய, சுயாதீன தொலைக்காட்சி ஊடக வலையமைப்பு தலைவராக கணக்காளர் கணக அமரசிங்க, இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபன தலைவராக ஹட்சன் சமரசிங்க ஆகியோர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இன்று திங்கட்கிழமை வெகுசன ஊடக, போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சர் கலாநிதி பந்துல குணவர்தனவினால் அரச ஊடக நிறுவனங்களுக்கான புதிய தலைவர்கள் உட்பட பணிப்பாளர் சபை உறுப்பினர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

வெகுசன ஊடக அமைச்சில் வைத்து அவர்களுக்கான நியமனக் கடிதங்கள் வழங்கி வைக்கப்பட்டன.