ஹரீன் பெர்னாண்டோ மற்றும் மனூஷ நானாயக்கார ஆகியோர் அமைச்சுப் பதவிகளிலிருந்து இராஜினாமா