இலங்கையின் தேயிலை 2021 ஆம் ஆண்டின் இதே காலப்பகுதியில் 557.38 ஆக இருந்த நிலையில், தற்போது சராசரியாக 1,599.49 ஆக விற்கப்பட்டதாக சிலோன் ரீ நிறுவனம் கூறியுள்ளது. இதுவே கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் ஒரு கிலோகிராம் 1,508.21 ஆக விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில் செப் ரெம்பர் மாதம் அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்யப் பட்டுள்ளதாக சுட்டிக் காட்டியுள்ளது.

2021 ஆம் ஆண்டு 621.1 ஆக இருந்த குறைந்த ரக தேயிலை செப்ரெம்பர் மாதத்தில் ஒரு கிலோகிராம் 1,706க்கும் நடுத்தர ரக தேயிலை, 1,336.9க்கு விற்பனை செய்ய்யப்பட்டுள்ளது.

குறைந்த விலையுள்ள உயர் ரகங்கள் கடந்த ஆண்டு செப்ரெம்பரில் ஒரு கிலோகிராமுக்கு 557.3 ஆக இருந்த நிலையில் சராசரியாக ஒரு கிலோவுக்கு 1,448.1 ஆக விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது.