இன்றைய அமைச்சரவை பதவியேற்பு நிகழ்வில் 18 பேர் அமைச்சர்களாக ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க முன்னிலையில் பதவியேற்றுக்கொண்டனர். விபரங்கள் வருமாறு…

1. தினேஸ் குணவர்தன- பொது நிர்வாகம், உள்நாட்டலுவல்கள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி
2. டக்ளஸ் தேவானந்தா- கடற்றொழில்
3. சுசில் பிரேமஜயந்த- கல்வி அமைச்சர்
4. பந்துல குணவர்தன- போக்குவரத்து, நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் வெகுஜன ஊடகம்
5. கெஹேலிய ரம்புக்வெல்ல- சுகாதாரம், நீர் வழங்கல்
6. மஹிந்த அமரவீர- விவசாய, வனஜீவ மற்றும் வனவளங்கள் பாதுகாப்பு
7. விஜயதாச ராஜபக்ஷ- நீதி, சிறைச்சாலைகள் மற்றும் அரசியலமைப்பு மறுசீரமைப்பு
8. ஹரின் பெர்ணான்டோ- சுற்றுலா மற்றும் காணி
9. ரமேஸ் பத்திரன- பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் மற்றும் கைத்தொழில்
10. பிரசன்ன ரணதுங்க- நகர அபிவிருத்தி
11. அலி சப்ரி- வெளிநாட்டு அலுவல்கள்
12. விதுர விக்ரமநாயக்க- புத்தசாசனம், மத மற்றும் கலாசார விவகாரம்
13. காஞ்சன விஜேசேகர- மின்சக்தி மற்றும் எரிசக்தி
14. நசீர் அஹமட்- சுற்றுச்சூழல்
15.ரொஷான் ரணசிங்க- விளையாட்டு, இளைஞர் விவகார மற்றும் நீர்பாசனம்
16. மனுஷ நாணயக்கார- தொழிலாளர் மற்றும் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு
17. டிரான் அலஸ்- பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சு
18. நளின் ருவன்ஜீவ பெர்ணான்டோ- வர்த்தகம் மற்றும் உணவு பாதுகாப்பு