இரண்டாவது எலிசபத் மகா ராணியின் கல்லறை புகைப்படத்தை பகிங்ஹெம் மாளிகை இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

இந்த கல்லறையின் மேற்பரப்பானது, சிறப்பு மிக்க பாறையொன்றினால் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதை காண முடிகின்றது.